Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FASHIONYOU                                                                     INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep internetowy Fashionyou.pl, działający pod adresem www.fashionyou.pl lub www.fayou.pl, (zwane dalej Sklepem FashionYou) za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu , prowadzony jest przez firmę Fashionyou z siedzibą w Aleksandrów Łódzki 95-070, Pl. Kościuszki 23, wpisaną do centralnej ewidencji podmiotów gospodarczych pod numerem REGON 101375928 oraz NIP 7282365175 ( zwaną dalej Firmą)

2. Prezentowane na stronie internetowej www.fashionyou.pl lub www.fayou.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu Fashionyou.

3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Fashionyou są – Klient dokonujący zakupu Towaru oraz Firma. Przez Klienta rozumie się osobę fizyczną, która ukończyła 13-ty rok życia (z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – która nabywa Towary poprzez Sklep Fashionyou.
4. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są umowy sprzedaży Towarów, jest język polski.

                                                                                          

 

                                                                     TOWAR. CENA. KOSZTY1. Firma zamieszcza wszelkie informacje dotyczące głównych cech Towarów, w tym ich ceny, na stronie internetowej Sklepu Fashionyou, przy opisie danego Towaru.
2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów Firma zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Fashionyou przy opisie danego Towaru.
3. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Fashionyou podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie obciążenie podatkowe.
4. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie Fashionyou zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie Sklepu Fashionyou.
5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.                                                                     ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
a) płatność gotówką przy odbiorze Towaru ("za pobraniem"). Informujemy, że wysyłka „za pobraniem" wiąże się z zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku nieodebrania przesyłki "za pobraniem", Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki w obie strony.  W celu rezygnacji z zamówienia prosimy o kontakt pod adresem email: sklep@fashionyou.pl
b) płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy,
d) płatności Shoper - bezpieczne płatności online realizowane przez operatora Blue Media S.A.  
e) płatności kartami: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic realizowane przez operataora BlueMedia S.A.  

2. Firma wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki. Firma oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
    a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
    b) w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni – po jego upływie Firma uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;
    c) w przypadku płatności poprzez serwis  PayPal, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni – po jego upływie Firma uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

    d) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Firmy.                                                                     ZAWARCIE UMOWY1.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu Fashionyou po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:
    a)  wyboru zamawianych Towarów do „koszyka”
    b)  złożenie zamówienia;
    c)  zaznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
    d)  płatności za zamówienie.
2.    W ramach Sklepu Fashionyou, Firma  zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych przez Klienta do formularza zamówienia.
4.    Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, Firma prześle na adres skrzynki pocztowej Klienta wiadomość email zawierającą treść zamówienia.
5.    Za zgodą Firmy, Klient może anulować zamówienie (rozwiązać umowę sprzedaży Towaru), które nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu z Firmą na adres sklep@fashionyou.pl
6.    Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Firmę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
7.    Firma przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.


                                                                     TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY1. Firma zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia przez Klienta.
2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.                                                                     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.    Postanowienia niniejszej rozdziału stosują się wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi z Firmą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, dotyczącej Towaru (zwanymi dalej Konsumentami )
2.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Towar należy odesłać z paragonem i oświadczeniem "odstąpienie od umowy zawartej na odległość"  dołączonym do paczki przed upływem 14-dniowego terminu. Bez wymienionych załączników, odstąpienie od umowy nie będzie ważne.
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Konsument musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu lub dokonania wymiany towaru, który wykazuje ślady użytkowania przekraczającego podstawowe zapoznanie z produktem takie jak: ślady makijażu, plamy, uszkodzenia mechaniczne(np. zaciągnięcia, rozerwania), brak oryginalnego zamocowania metki, wszelkich środków zapachowych (perfumy, dezodoranty, środki piorące itp.).

5. Zwroty towaru wysłane przez Konsumenta za pobraniem lub do paczkomatu nie będą odbierane.

6. Zwroty i reklamacje będą przyjmowane tylko w oryginalnym opakowaniu lub innym kartonie, zwroty i reklamacje w kopertach i foliopakach nie będą przyjmowane.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje na towary przecenione oraz w promocji.

8. Zwrot nie przysługuje innym podmiotom gospodarczym, które na zakup towarów otrzymały fakturę VAT.

Konsument może, m.in.:
a)    skierować je na adres: Fashionyou Pl. Kościuszki 23, 95-070  Aleksandrów Łódzki, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”

b) przesłać oświadczenie na adres e-mail: sklep@fashionyou.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru jest częścią niniejszego Regulaminu i stanowi Załącznik nr 1
9.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres: Fashionyou, Pl. Kościuszki 23, 95-070  Aleksandrów Łódzki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu należy odesłać Towar przed upływem tego terminu, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
10. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
11.Z zastrzeżeniem postanowienia pkt.7 niniejszego rozdziału, Firma zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego przez  Konsumenta Towaru, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar. Firma dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot towaru przez Konsumenta oraz przesłanie do Firmy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru (Załącznik nr 1 do Regulaminu) stanowią integralną część procedury odstąpienia od umowy bez których nie może dojść do realizacji zwrotu uiszczonej od Konsumenta płatności za Towar.
13. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować e-mailowo na adres: sklep@fashionyou.pl, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Fashionyou Pl. Kościuszki 23, 95-070 Aleksandrów Łódzki

14. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest:

a) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa; a także w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

                                                                      ODPOWIEDZIALNOŚĆ. REKLAMACJE

 1.    Firma jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności do Sklepu Fashionyou lub konkretnych form płatności dla nielojalnego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów Firma może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych (np. ogólnopolskiej bazy informacji o adresach pocztowych KRAP).
2.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, natychmiast po jej stwierdzeniu, nie później niż 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
3.    Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności Firmy w stosunku do Konsumentów. Firma w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.
4.    Firma może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5.    Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje: e-mailem na adres: sklep@fashionyou.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: Fashionyou, Pl. Kościuszki 23, 95-070  Aleksandrów Łódzki, z dopiskiem „Reklamacja”. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Firmy na podany poniżej adres na koszt Firmy wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru Firma zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z formularza reklamacji towaru stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

     Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Firmę reklamacji.

 

                                                                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                    1.    W sprawach nieuregulowanych na stronach internetowych Sklepu Fashionyou, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.    Firma zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem stron internetowych Sklepu Fashionyou ; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronach  www Sklepu Fashionyou. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem stron internetowych Sklepu Fashionyou, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3.    Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Firmą będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

................................................                                                                                                                          ......................, dn. ......................

................................................                                                                                                                                            (miejscowość i data )

................................................

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

Fashionyou

Pl. Kościuszki 23,

95-070  Aleksandrów Łódzki


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014r.poz.827) odstępuję od umowy zawartej dnia...................................,nr zamówienia* .............................................................................................................................dotyczącej zakupu towaru...................................................................................................................................................................................................................

 

 

Nr konta do zwrotu środków za zamówienie:........................................................................................Przyczyna zwrotu……………………………………………………………………………………..............................................

(podpis konsumenta)

* do niniejszego oświadczenia prosimy załączyć paragon i druk zamówienia
                             

 

           

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................                                                          (miejscowość i data )

................................................

(imię, nazwisko i adres konsumenta)                                        

Fashionyou

Pl. Kościuszki 23,

95-070  Aleksandrów Łódzki

 

 

REKLAMACJA TOWARU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………………………………………. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

    wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
    nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
    obniżenia ceny towaru o kwotę …………… (słownie: ………………………………………………….…) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………………………………………………..….. (art. 560 § 1)
    odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)

 

* niepotrzebne skreślić

                                                                                               ..............................................

                    (podpis konsumenta)

Menu Szukaj więcej więcej
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium